ആർദ്രം

ആർദ്രം

ardram
വിദ്യാഭ്യാസം

വിദ്യാഭ്യാസം

educ
വ്യവസായം

വ്യവസായം

indus
സാമൂഹികക്ഷേമം

സാമൂഹികക്ഷേമം

pension
ഹരിതകേരളം

ഹരിതകേരളം

haritha
ഗതാഗതം

ഗതാഗതം

trans
ലൈഫ്

ലൈഫ്

life
കിഫ്ബി

കിഫ്ബി

kifbi
സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം

സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം

electr
വെളിയിട വിസർജന വിമുക്തം

വെളിയിട വിസർജന വിമുക്തം

defo

ജനക്ഷേമം മുൻനിർത്തി സത്ഭരണം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായൊരു സർക്കാർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആത്മവിശ്വാസവും ശുഭപ്രതീക്ഷയും നൽകുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കുവാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സെക്രട്ടറിയേറ്റിനും തീർച്ചയായും പ്രചോദനമാണിത്.

ശശി കുമാർ

ശശി കുമാർ

മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ

പുരോഗതിയിലേയ്ക്കുള്ള പാതയിലാണ് നാം എന്ന ഉത്തമ ബോദ്ധ്യം പകരുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ ശരിയായ ദിശയിലാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് തിരിച്ചറിവ് ജനങ്ങൾക്കുമുണ്ട്.

യുസഫ് അലി എം. എ.

യുസഫ് അലി എം. എ.

സ്ഥാപകൻ, ലൂലൂ ഹൈപർ മാർക്കറ്റ്

ഇതുവരെയ്ക്കും നല്ലതു മാത്രം. ജനങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് താനെന്ന് ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. മുന്ഗാമികളായി വന്നു പോയവരുടെ ശ്രേഷ്ഠഗുണങ്ങളൊക്കെയും അദ്ദേഹത്തിൽ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.ആശംസകൾ.

ഡോ. ഡി. ബാബു പോൾ

ഡോ. ഡി. ബാബു പോൾ

ഐ. എ. എസ് (റിട്ട.)

സർക്കാർ ശരിയായ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന സൂചന ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഞാൻ അതീവ സംതൃപ്തനാണ്.

ടി. പത്മനാഭൻ

ടി. പത്മനാഭൻ

എഴുത്തുകാരൻ