രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്‍റെ എഴുപതു വര്‍ഷങ്ങള്‍

മഹാത്മജിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്‍റെ എഴുപതു വര്‍ഷങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു