ശിശു സൗഹൃദ സ്‌റ്റേഷനുകള്‍

ശിശുസൗഹൃദ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ക്ക് തുടക്കമായതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം ഫോര്‍ട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍