സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തി


സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ എത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി