പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. എം. വി. ജയരാജൻ 

ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് ഓഫീസ്

മൂന്നാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471-2333591
മൊബൈൽ : 9447083325