സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗം (റേഡിയോ, റ്റിവി) -15/08/2016

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ റേഡിയോയിലും റ്റിവിയിലും നല്‍കിയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസംഗം.