മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങള്‍   13/12/2017

1. കോഴിക്കോട് വിജിലന്‍സ് ട്രിബ്യൂണലായി ഗീത വി.യെ നിയമിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

2. കേരള ആര്‍ടിസാന്‍സ് ഡവലപ്മെന്റ് കോര്‍പറേഷന് ദേശീയപിന്നാക്കവിഭാഗ ധനകാര്യവികസനകോര്‍പറേഷനില്‍നിന്ന് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുളള സര്‍ക്കാര്‍ ഗ്യാരന്റി മൂന്ന് കോടി രൂപയില്‍നിന്നും ആറ് കോടിയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് അഞ്ചു വര്‍ഷത്തേക്ക് ഗ്യാരന്റി വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കു വിധേയമായി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

3. തൃശ്ശൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഡെന്റല്‍ കോളേജില്‍ ഓര്‍ത്തോഡോണ്ടിക്സ് വിഭാഗത്തില്‍ ഒരു പ്രൊഫസര്‍ തസ്തികയും പ്രോസ്തോഡോണ്ടിക്സ്, ഓറല്‍ പത്തോളജി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഓരോ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ തസ്തികയും സൃഷ്ടിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

4. ഇടമലയാര്‍ ഉള്‍വനങ്ങളിലെ വാരിയം കോളനിയില്‍ താമസിക്കുന്ന മുതുവാന്‍-മന്നാന്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന എട്ട് ആദിവാസി സെറ്റില്‍മെന്റുകളിലെ അറുപത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്‍വനത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയും ജീവിതസൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യവും കണക്കിലെടുത്ത് അവരെ പന്തപ്രയിലെ ഉരുളന്‍തണ്ണിതേക്ക് പ്ലാന്റേഷനിലേക്ക് പുനഃരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. ഇവര്‍ക്ക് ഓരോ കുടുംബത്തിനും രണ്ട് ഏക്കര്‍ വീതവും മറ്റ് പൊതുവികസനങ്ങള്‍ക്കായി 26.8 ഏക്കറും (20 ശതമാനവും) ഭൂമി മേല്‍ പ്ലാന്റേഷനിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് അനുവദിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. പുനഃരധിവാസത്തിനുളള സത്വരനടപടികള്‍ പട്ടികവര്‍ഗവികസനവകുപ്പും വനം വകുപ്പും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.