മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങള്‍   20/02/2018

  1. കേരളത്തിലെ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പഠിച്ച് റിപ്പോര്‍ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് രൂപീകരിച്ച ജസ്റ്റിസ് കെ.കെ. ദിനേശന്‍ റിപ്പോര്‍ട് മന്ത്രിസഭ തത്വത്തില്‍ അംഗീകരിച്ചു.
  1. സംസ്ഥാനത്ത് സമഗ്ര ആരോഗ്യനയം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഡോ. ബി. ഇക്‍ബാല്‍ ചെയര്‍മാനായി രൂപീകരിച്ച പതിനേഴംഗ വിദഗ്ധസമിതി സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ടിന്റെയടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ കരട് ആരോഗ്യനയം മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു.