അനുയാത്ര പദ്ധതി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരി

അനുയാത്ര പദ്ധതി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ്  അൻസാരി    – 12th June 2017