അന്ധവിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദര്‍ശിച്ചു

തിരുവനന്തപുരത്തെ വഴുതക്കാട് അന്ധവിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സന്ദര്‍ശിച്ചു