അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ ട്രെയിനീസിന്റെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിനെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ ട്രെയിനീസിന്റെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിനെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു