ആഗോള ഡിജിറ്റൽ ഉച്ചകോടി #ഫ്യൂച്ചർ ഉദ്ഘാടനം

കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ആഗോള ഡിജിറ്റൽ ഉച്ചകോടി #ഫ്യൂച്ചർ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍