ആപ്താ മിത്ര പദ്ധതി

അഗ്നി രക്ഷാ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ആപ്താ മിത്ര പദ്ധതിയുടെയും സാമൂഹ്യാധിഷ്ഠിത ദുരന്ത പ്രതികരണ സേന രൂപീകരണത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം