ആരോഗ്യകേരളം അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

ആരോഗ്യകേരളം അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – 12th June 2017