ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നു

ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നു