ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിച്ച ഓണം

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓണാഘോഷ കാഴ്ചകളിലൂടെ