ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്നു

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയെ തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ  മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്നു.