ഇൻഡോനേഷ്യൻ കോൺസൽ ജെനെറലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

ഇൻഡോനേഷ്യൻ കോൺസൽ ജെനെറലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – 9th June 2017