ഇൻഫോസിസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആർസിസിക്ക് എൻഡോവ്മെന്റ് ഫണ്ട് കൈമാറുന്നു

ഇൻഫോസിസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആർസിസിക്ക് എൻഡോവ്മെന്റ് ഫണ്ട് കൈമാറുന്നു