ഇ ജാഗ്രത രണ്ടാം ഘട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ഇ ജാഗ്രത രണ്ടാം ഘട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു!