ഇ ഹെൽത്ത് കേരള മുഖ്യമന്തി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ഇ ഹെൽത്ത് കേരളയുടെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്‌ഘാടനം മുഖ്യമന്തി നിർവഹിക്കുന്നു