എം.ആര്‍. വാക്സിന്‍ വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം

എം.ആര്‍. വാക്സിന്‍ വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു