എം പി മാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

എം പി മാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – 6th July 2017