എം പി മാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നു

എം പി മാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നു 13