എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം സച്ചിദാനന്ദന്

എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം സച്ചിദാനന്ദന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ സമ്മാനിച്ചു