എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ താക്കോൽദാനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നു

എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ താക്കോൽദാനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നു