ഏകദിന ശില്പശാല മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ലൈഫ് മിഷൻ തുടർപ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഏകദിന ശില്പശാല മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു – 2nd August 2017