ഐക്യ രാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു

ഐക്യ രാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു – 14th June 2017