ഐ. എസ്. ആർ. ഒ ചെയർമാൻ കെ. ശിവൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദര്‍ശിച്ചു

ഐ. എസ്. ആർ. ഒ ചെയർമാൻ കെ. ശിവൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി