ഐ ടി അറ്റ് സ്‌കൂളിന്റെ പോർട്ടൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ഐ ടി അറ്റ് സ്‌കൂളിന്റെ പോർട്ടൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു – 12th August 2017