ഓണം-ബക്രീദ് ഖാദി മേള 2018

ഓണം-ബക്രീദ് ഖാദി മേള 2018 ന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍വഹിച്ചു.