ഓണം വാരാഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം

ഓണം വാരാഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.