ഓണം വാരാഘോഷത്തിന്റെ സമാപനഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ്

ഓണം വാരാഘോഷത്തിന്റെ സമാപനഘോഷയാത്ര മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.