സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് വളപ്പിലെ കൃഷി വിളവെടുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുന്നു

ഓണത്തിന് ഒരുമരം പച്ചക്കറി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് വളപ്പിലെ കൃഷി വിളവെടുപ്പ്  മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുന്നു – 7th August 2017