ഓസ്‌ട്രേലിയൻ കൌൺസിൽ ജനറലുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ കൌൺസിൽ ജനറൽ സൂസൻ ഗ്രേസ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചു.