കമൽഹാസൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു

വിഖ്യാത നടനും സംവിധായകനുമായ കമൽഹാസൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ എത്തി സന്ദര്‍ശിച്ചു