കര്‍ഷകദിനം – ഉദ്ഘാടനം

സംസ്ഥാന കര്‍ഷകദിനം 2017 മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു