കാസർകോട് അച്ചാംതുരുത്തി-കോട്ടപ്പുറം പാലം ഉദ്ഘാടനം

കാസർകോട് അച്ചാംതുരുത്തി-കോട്ടപ്പുറം പാലം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു