കിറ്റ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നു

കിറ്റ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നു 25th March 2017