കൃത്യ അന്താരാഷ്ട്ര കാവ്യോത്സവം 2017

പതിനൊന്നാമത് കൃത്യ അന്താരാഷ്ട്ര കാവ്യോത്സവം 2017 മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു