കൃഷ്ണഗിരി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിക്കുന്നു

കൃഷ്ണഗിരി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിക്കുന്നു