കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ പ്രഭാ വർമ്മയെ മുഖ്യമന്ത്രി അനുമോദിക്കുന്നു

കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ പ്രഭാ വർമ്മയെ മുഖ്യമന്ത്രി അനുമോദിക്കുന്നു