കേരളനിയമസഭയുടെ 60ആം വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ

കേരളനിയമസഭയുടെ 60ആം വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ – 27th April 2017