കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കേന്ദ്ര കാര്യാലയ മന്ദിരം ഉത്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നു

കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കേന്ദ്ര കാര്യാലയ മന്ദിരം ഉത്ഘാടനവും ജനമിത്രാ സോഫ്റ്റ് വെയർ ലോഞ്ചിങ്ങും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നു