കേരള പോലിസ് കോസ്റ്റൽ വാർഡൻ ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ പാസിങ്ങ് ഔട്ട് പരേഡ്