കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഉത്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഉത്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – 17th June 2017