കൊറിയന്‍ കോണ്‍സുല്‍ ജനറല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു

കൊറിയന്‍ കോണ്‍സുല്‍ ജനറല്‍ ഹ്യുങ് ടേ കിം  മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു – 30th June 2017