ചിറക്കൽ- അണ്ടല്ലൂർ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

ചിറക്കൽ- അണ്ടല്ലൂർ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – 25th June 2017