ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി 22-02-2017