ജയിൽ ക്ഷേമദിനാഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന സമ്മേളനം പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ മുഖ്യമന്ത്രി

ജയിൽ ക്ഷേമദിനാഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന സമ്മേളനം പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ മുഖ്യമന്ത്രി 20th March 2017